PRODUCTE > Nova línia de finançament per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT)
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6720, de data 3 d’octubre de 2014, surt publicada l’ORDRE EMO/295/2014, de 26 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de finançament a càrrec del Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT), i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014.
 
Article 1:
1.2. Finalitat de la línia de finançament
A càrrec del FOMIT tindran suport financer els plans de renovació i modernització de les destinacions turístiques madures que es desenvolupin paral·lelament per les administracions locals i per les empreses privades en el territori de Catalunya.
 
Base 1:
Persones o entitats beneficiàries i/o destinatàries.
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts:
1.1.           Les entitats locals esmentades a l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils locals radicades i que desenvolupin la seva activitat principal en destinacions madures.
1.2.           Empreses turístiques privades, qualsevol que sigui la forma en la qual s’hagin constituït legalment, radicades i que desenvolupin la seva activitat principal en destinacions madures (disposició final 19, segon, de la Llei 22/2013, de pressupostos per a 2014).
 
Base 3:
Quantia
A càrrec del FOMIT podran atorgar-se préstecs d’amortització a llarg termini inclosos els períodes de carència i baixos tipus d’interès.
3.1.           Els préstecs per a ens locals podran arribar a un import del 100% de la inversió neta finançable, exclosos els impostos lligats a la inversió, amb un límit màxim de 6 milions d’euros i un mínim de 300.000,00 euros per beneficiari.
3.2.           Elspréstecs per a empreses turístiques privades, radicades i que desenvolupin la seva activitat principal en destinacions turístiques madures, podran arribar fins a 1 milió d’euros, sempre que l’import del préstec a atogar no excedeixi de la xifra del net patrimoni acreditat de l’empresa en el moment de la sol·licitud.
 
Article 3:
Termini de presentació
3.1. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2014.
 
Base 5:
Sol·licituds i documentació
5.1              Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat), al Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa), al web de l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt) i a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (www.gencat.cat/empresaiocupacio).
5.2              Les sol·licituds s’han de presentar en qualsevol de les entats de crèdit mediadores amb les quals l’ICO hagi subscrit l’acord de mediació corresponent i que figuren com a tal a la pàgina web de l’ICO (http://www.ico.es). 
 
Una vegada l’entitat de crèdit segelli la sol·licitud, l’entitat sol·licitant ha de presentar, fins al 31 d’octubre de 2014, la còpia corresponent per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT, en el cas dels ens locals; o presencialment a la xarxa d’oficines de gestió empresarial (OGE) (www.gencat.cat/oge/oficina/xarxa/index.html) en el cas de les empreses turístiques privades, amb tota la documentació exigida per aquesta convocatòria.
 
La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb el que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
     
Confiem que aquesta informació sigui del vostre interès.